Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat Mętne

Rezerwat "Mętne" - jest rezerwatem ścisłym - został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. W chwili powstania powierzchnia rezerwatu wynosiła 53, 28 ha. Staraniem tutejszych leśników, Wojewoda Pomorski Rozporządzeniem Nr.86/06 z dnia 19 września 2006 r. powiększył obszar rezerwatu o przylegające w północnej części torfowiska. Podstawowym celem powiększenia rezerwatu do pow. 103, 35 ha było podjęcie skuteczniejszych działań ochronnych na obszarze całego torfowiska stanowiącego niepodzielny układ hydrologiczny i ekologiczny.

Rezerwat „Mętne" położony jest w południowej części głównego kompleksu obrębu Giełdoń w leśnictwie Ostrowy i w skład jego wchodzi Jezioro Mętne oraz otaczające je tereny podmokłe. Na obszarze tym dominują fitocenozy nieleśne, typowe dla torfowisk przejściowych i wysokich, tam też zlokalizowane jest stanowisko brzozy niskiej Betula humilis (dla ochrony, której rezerwat został utworzony), zamieszczonej w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (EN) i objętą ścisłą ochroną gatunkową oraz ważki-iglicy małej Nehalennia speciosa – gatunku chronionego i uznanego za silnie zagrożony w Polsce. Na terenie rezerwatu występują również inne ciekawe elementy flory i fauny m.in.: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca bagienna, żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec. Rezerwat jest również ostoją żurawia
W 2006 roku, na zlecenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, został wykonany przez Klub Przyrodników ze Świebodzina „Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody Mętne". Plan ochrony sporządzono na okres 20 lat, będzie, więc obowiązywał do roku 2026. Sporządzony plan stanowi dla leśników Nadleśnictwa Czersk podstawę działań ochrony czynnej na tym terenie.
Nadzór nad rezerwatem oraz działaniami ochronnymi wykonywanymi przez Nadleśnictwo Czersk sprawuje, w imieniu Wojewody Pomorskiego, Wojewódzki Konserwator Przyrody.