Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Prawie cały obszar Nadleśnictwa Czersk (ok. 14462,23 ha) został objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, nazwanym „Bory Tucholskie" (kod obszaru PLB220009). Celem wyznaczenia obszaru Bory Tucholskie, obejmującym swoim zasięgiem powierzchnię 322 535,80 ha, jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych oraz tworzenie nowych biotopów.

Ponadto ok. 462 ha terenu nadleśnictwa położonego w leśnictwach Okręglik i Ostrowy tworzy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 nazwany „Mętne" (kod obszaru PLH 220061).
Obszar strefy to w około 60% drzewostany iglaste na siedliskach bagiennych, a pozostała część obszaru to torfowiska, bagna i zbiorniki wodne. Teren obejmuje skupienie cennych torfowisk w rynnach polodowcowych wśród sandru Borów Tucholskich. Centralną część strefy stanowi rezerwat przyrody Mętne, który zajmuje dużą zatorfioną, płytką nieckę terenową prawdopodobnie pochodzenia wytopiskowego. Płytkie obrzeża uległy stopniowemu zlądowaceniu w wyniku procesów torfotwórczych, a środek zajmuje lustro wody zarastającego Jeziora Mętne.
Poza obszarami zgłoszonymi do Komisji Europejskiej nadleśnictwo dokonało w latach 2007 – 2008 inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ukierunkowanej wytycznymi Natury 2000. Siedliska zakwalifikowane podczas tych prac do specjalnej ochrony objęły około 1 400 ha obszaru nadleśnictwa. Zainwentaryzowano również stanowiska roślin i zwierząt z listy naturowej np. grzybień biały, kocanka piaskowa, bagno zwyczajne, bobra, wydrę, traszkę grzebieniastą, kumaka.