Rezerwaty przyrody

Rezerwat "Mętne" - jest rezerwatem ścisłym - został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. W chwili powstania powierzchnia rezerwatu wynosiła 53, 28 ha. Staraniem tutejszych leśników, Wojewoda Pomorski Rozporządzeniem Nr.86/06 z dnia 19 września 2006 r. powiększył obszar rezerwatu o przylegające w północnej części torfowiska. Podstawowym celem powiększenia rezerwatu do pow. 103, 35 ha było podjęcie skuteczniejszych działań ochronnych na obszarze całego torfowiska stanowiącego niepodzielny układ hydrologiczny i ekologiczny.

Parki krajobrazowe

Utworzony został w celu ochrony części obszaru Borów Tucholskich ze względu na występujące tam rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze także w celu ochrony śladów kultury materialnej regionu.

Obszary chronionego krajobrazu

Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu swoim zasięgiem obejmuje część południową i południowo-zachodnią nadleśnictwa o powierzchni ok. 8 853 ha (tj. 62% całego nadleśnictwa).

Obszary Natura 2000

Prawie cały obszar Nadleśnictwa Czersk (ok. 14462,23 ha) został objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, nazwanym „Bory Tucholskie" (kod obszaru PLB220009). Celem wyznaczenia obszaru Bory Tucholskie, obejmującym swoim zasięgiem powierzchnię 322 535,80 ha, jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych oraz tworzenie nowych biotopów.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Czersk znajduje się 27 pomników przyrody. Do najciekawszych należą rosnące blisko siebie 260-letnie dwa dęby szypułkowe (340cm i 350cm obwodu) zwane potocznie Adam i Ewa (Leśnictwo Juńcza).

Użytki ekologiczne

W Nadleśnictwie Czersk znajduje się 18 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 61,89 ha.